1. Inscripcions:

– La inscripció s’ha de realitzar a través d’AMPASOFT.

– Les activitats es realitzaran en funció del nombre d’alumnes inscrits. Hi ha un mínim i un màxim estipulats, de manera que, si no arribem al mínim d’alumnes, l’activitat serà suspesa i s’avisarà a les famílies. En tot cas, veieu les condicions específiques de cada coescolar.

2. Quota activitats:

– Les quotes es cobraran mensualment mitjançant domiciliació bancaria del 10 al 12 de cada mes (veure condicions específiques en cada coescolar). No es retornarà cap quota sense causa justificada.

– La quota serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa (Nadal, setmana santa…)

– En cas que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de despeses bancaries. Si no s’abona el deute pendent abans de finalitzar el mes, l’alumne no podrà participar en l’activitat i el monitor no se’n farà càrrec (veure condicions específiques en cada coescolar).

3. Descomptes:

S’aplicarà a totes les coescolars excepte a Kids&Us

– 5% a la matrícula, a partir de la segona activitat per família

– 5% a la quota, a partir de la segona activitat per família

4. Altes/baixes o canvi d’activitat:

– Per donar-se d’alta a una activitat es pot fer durant el transcurs del mes, però, s’abonarà la quantitat total de la quota mensual, en cas contrari haurem d’esperar l’inici del mes per començar l’activitat (veure condicions específiques en cada coescolar).

– Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes anterior a l’AFA . En cas contrari, es cobrarà el mes següent.

5. Comunicació:

– Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’activitat per realitzar consultes o demanar aclariments.

– Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal que dur a terme les coescolars amb educació. Una falta de respecte per part d’un familiar al personal podria suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat.

– La pre-inscripció haurà d’anar acompanyada del justificant de l’ingrés de 15,00 € en concepte de matricula en el compte de l’AFA: ES88 3025 0009 6114 0007 7817, especificant el nom i cognoms del nen o nena, el curs i la coescolar escollida, SI NO CONSTEN AQUESTES DADES NO GARANTIM QUE TINGUEM PER FET EL PAGAMENT. Si desprès no es pot formar grup es torna la matricula; si es forma grup i el nen no fa la coescolar no es tornen els diners. Un cop feta la transferència en els termes exposats, s’ha d’enviar un email al responsable de la coescolar que figura a la relació i amb còpia a tesoreria@afafedacsc.org.

6. Altres:

Els horaris s’adaptaran al quadre de sortides que presenti el col·legi, i els lloscs on es desenvolupin les activitats al numero d’inscripcions.

En les activitats de ball, patinatge i futbol poden haver-hi despeses durant el curs (al Nadal, fi de curs … ) destinat a la vestimenta dels alumnes, aquesta mai serà obligatòria i sempre amb l’aprovació de les famílies i l’AFA.