Normativa de funcionament

1. Inscripcions:

– La inscripció s’ha de realitzar a través d’AMPASOFT.

– Les activitats es realitzaran en funció del nombre d’alumnes inscrits. Hi ha un mínim i un màxim estipulats, de manera que, si no arribem al mínim d’alumnes, l’activitat serà suspesa i s’avisarà a les famílies. En tot cas, veieu les condicions específiques de cada coescolar.

2. Quota activitats:

– Les quotes es cobraran trimestralment mitjançant domiciliació bancaria a l’octubre, gener i abril. No es retornarà cap quota sense causa justificada.

– En cas que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de despeses bancaries. Si no s’abona el deute pendent abans de finalitzar el mes, l’alumne no podrà participar en l’activitat i el monitor no se’n farà càrrec.

3. Descomptes:

S’aplicarà a totes les coescolars excepte a Kids&Us, The corner i Defensa personal

– 5% a la matrícula, a partir de la segona activitat per família

– 5% a la quota, a partir de la segona activitat per família

4. Altes/baixes o canvi d’activitat:

– Per donar-se d’alta a una activitat es pot fer durant el transcurs del mes, però, s’abonarà la quantitat total de la quota mensual, en cas contrari haurem d’esperar l’inici del mes per començar l’activitat

– Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 de setembre, desembre o de març . En cas contrari, es cobrarà el trimestre.

– Per cursar una baixa, s’ha d’informar a la persona responsable de la coescolar i s’ha de fer enviant un email a: tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org. Fins que no es rebí aquest mail, no és cursarà la baixa

5. Comunicació:

– Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’activitat per realitzar consultes o demanar aclariments.

– Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal que dur a terme les coescolars amb educació. Una falta de respecte per part d’un familiar al personal podria suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat.

– La pre-inscripció haurà d’anar acompanyada del justificant de l’ingrés de 15,00 € en concepte de matricula en el compte de l’AFA: ES88 3025 0009 6114 0007 7817, especificant el nom i cognoms del nen o nena, el curs i la coescolar escollida, SI NO CONSTEN AQUESTES DADES NO GARANTIM QUE TINGUEM PER FET EL PAGAMENT. Si desprès no es pot formar grup es torna la matricula; si es forma grup i el nen no fa la coescolar no es tornen els diners. Un cop feta la transferència en els termes exposats, s’ha d’enviar un email al responsable de la coescolar que figura a la relació i amb còpia a tesoreria@afafedacsc.org.

6. Altres:

Els horaris s’adaptaran al quadre de sortides que presenti el col·legi, i els lloscs on es desenvolupin les activitats al numero d’inscripcions.

En les activitats de ball, patinatge i futbol poden haver-hi despeses durant el curs (al Nadal, fi de curs … ) destinat a la vestimenta dels alumnes, aquesta mai serà obligatòria i sempre amb l’aprovació de les famílies i l’AFA.